Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Detalplaneförslag ute på samråd

Detaljplaneförslaget för Inägan 1 är ute på samråd. Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast 27 maj.

Skiss över detaljplaneområde Ingan

Detaljplaneförslaget för Ingan 1 är ut på samråd. Synpunkter lämnas skriftligen senast 27 maj.

Samrådstiden pågår från 2022-05-09 till 2022-05-27.

Synpunkter ska ha inkommit skriftligen, senast 27 maj via e-post till bn@perstorp.se alternativt per brev till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utöka Inägan 1 till förmån för dess fastighetsägare då denne inkommit med en förfrågan om att utöka sin villatomt genom att förvärva kommunal mark intill den befintliga privata fastigheten.

Förslaget innebär att markanvändningen inom den utökade fastigheten regleras som kvartersmark för bostadsändamål. Bostadsändamålet föreslås bli reglerat i enighet med idag gällande plan, medan omkringliggande mark som idag regleras som allmän platsmark föreslås övergå till kvartersmark som inte får bebyggas. Då fastigheten ligger nära två mindre vattendrag föreslås strandskyddet upphävas inom planområdet.
Planområdet ligger i utkanten av den norra delen av Perstorp. Söder om planområdet ligger Linjevägen som västerut korsar statlig väg 108. Väster om planområdet ligger kommunal mark som nyttjas som betesmark. Norr och öster om planområdet ligger angränsande villor.

Aktuella handlingar i ärendet:

Senast uppdaterad: