Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Planförslag för Bälinge bad
och camping ute på granskning

Fyll i beskrivning av bilden

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Perstorp har gett Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Bälinge bad och camping.


Syftet med detaljplanen är att reglera, säkerställa campingverksamhetenoch badet på fastigheten Bälinge 15:252 samt intilliggande samfällighetBälinge S:2.

Planen ska även säkerställa strandskyddets värden i och med att planområdet ligger inom strandskyddat område: naturen i strandzonenvid Bälingesjön och allmänhetens tillgång till densamma.

Planen ska äventillhandahålla tydliga bestämmelser för området, så att karaktären bibehålls. En behovsbedömning av miljöbedömning har gjorts och samråd har skett med Länsstyrelsen. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Detaljplanen hanteras med så kallat utökat planförfarande

Planförslaget ställs nu för granskning under perioden 2018-10-12 – 2018-11-16 efter beslut i Byggnadsnämnden 2018-10-04, § 52.

Planförslaget finns tillgängligt på Perstorps kommuns hemsida www.perstorp.se, biblioteket i Perstorp samt i kommunhusets foajé.

Inkomna synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit senast 2018-11-16 till:
Perstorps kommun
Byggnadskontoret
284 85 Perstorp,

Det går även bra att mejla till bn@perstorp.se.

Synpunkter på detaljplanen ska senast ha inkommit skriftligt under granskningsskedet till detaljplanen. Annars kan rätten att överklaga kommande beslut om att anta detaljplanen gå förlorad.

Eventuella frågor besvaras av Mattias Bjellvi, stadsarkitekt och t.f plan- och byggchef, på telefon 0435-391 79.


Senast uppdaterad: