Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Samråd om ändring av detaljplan - försäljning av kommunal mark

Förslag till detaljplan för ”Del av Perstorp 21:1, m.fl., (Öster om Spjutserödsvägen) Perstorps kommun, Skåne län” har sänts på samråd. Samrådet pågår från och med 2023-07-07 till och med 2023-07-30.
Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast under samrådsperiodens sista dag, annars kan rätten att överklaga detaljplanen gå förlorad.

Bildcollage samråd del av Perstorp 21:1 öster om Spjutserödsvägen. Kartbilder med pilar som markerar aktuellt område.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra försäljning av kommunal mark till Perstorps pastorat genom att planlägga detta som kvartersmark för begravningsändamål.

Vid en ändring av detaljplan är det bara den del som är aktuell för ändring som utreds i fråga om lämplighet utifrån bland annat god markanvändning, säkerhet och hälsa. Övriga ställningstagande i gällande detaljplan kvarstår.

Planområdet utgörs av 84 kvadratmeter och är centralt beläget i Perstorps stadspark i direkt anslutning till den befintliga kyrkogården. Området som föreslås ändras gränsar till allmän platsmark för parkändamål och kvartersmark för begravningsändamål.

Ändringen av detaljplan har inletts till följd av markbyte mellan Perstorps kommun och Perstorps pastorat, då det framkom att ett förråd som nyttjas för kyrkogårdens ändamål uppförts på kommunal parkmark. Flygbilder visar att förrådet varit uppfört senast under 60-talet. Kommunen gör bedömningen att den mest lämpliga åtgärden är att sälja de 84 kvadratmeter som förrådet upptar till pastoratet.

Ändring av detaljplan bedöms lämpligt då området är i direkt anslutning till kvartersmark för begravningsändamål och har liten påverkan på allmänhet och grannar.

Byggnadsnämnden beslutade 2023-06-29 § 31 att sända förslaget till ändring av detaljplan på samråd.

Samrådet pågår från och med 2023-07-07 till och med 2023-07-30.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på kommunens hemsida och i fysisk form i kommunens kundtjänst under hela perioden.

  • Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit senast 2023-07-30 till: Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp eller e-post: bn@perstorp.se

Eventuella synpunkter på planförslaget ska senast ha inkommit under granskningsskedet, annars kan rätten att överklaga detaljplanen gå förlorad.

Frågor besvaras av stadsarkitekt /plan- och byggchef Mattias Bjellvi eller planarkitekt Lina Bengtsson, telefon: 0435-390 00.

 

Aktuella handlingar

Senast uppdaterad: