Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Upphävande av detaljplan för Del av Perstorp 20:3 (Pannan 1), Perstorps kommun, Skåne län

Kommunstyrelsen har givit Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upphäva gällande detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade att sända förslaget till upphävande av detaljplan för Del av Perstorp 20:3 (inklusive Pannan 1) på samrådsremiss enligt reglerna i plan- och bygglagen.

Karta som föreställer området som avser att upphäva

Föreställer området som avser att upphäva

Detaljplanen, som föreslås upphävas, vann laga kraft 2006-04-18 och genomförandetiden slutade 2016-04-18. Kommunen bedömer att upphävandet är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna. Kommunens bedömning är vidare att upphävandet inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse samt att det inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Av denna anledning väljer kommunen att hantera detaljplanens upphävande med förenklat standardförfarande.

Genom det förenklade standardförfarandet utgör detta samråd det enda tillfället att lämna synpunkter på förslaget, för att bibehålla rätten att överklaga beslutet. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Förslaget finns, under samrådstiden fr.o.m. 2022-11-01 t.o.m. 2022-11-15, tillgängligt på kommunens hemsida samt på Plan- och byggförvaltningen, Torggatan 2, Perstorp. Ev. synpunkter ska inkomma skriftligen, senast 2022-11-15, till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp alt. bn[at]perstorp.se.

Eventuella frågor besvaras av stadsarkitekt /plan- och byggchef Mattias Bjellvi eller planarkitekt Marcus Ekström.

Senast uppdaterad: