Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Nytt bostadsförsörjningsprogram ute på samråd

Varje kommun ska enligt lag ha ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram som hanterar mål och strategier för befintliga och planerade/tillkommande bostäder.
Ett nytt för Perstorps kommun har nu arbetats fram och är ute på samråd.
I mars 2021 tas beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Varje kommun ska enligt lag ha ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram som hanterar mål och strategier för befintliga och planerade/tillkommande bostäder. Programmet ska enligt lagstiftningen beslutas av kommunfullmäktige och ses över varje mandatperiod. Programmet är ute på samråd till berörda myndigheter, föreningar.

Varje kommun ska enligt lag ha ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram som hanterar mål och strategier för befintliga och planerade/tillkommande bostäder. Programmet ska enligt lagstiftningen beslutas av kommunfullmäktige och ses över varje mandatperiod. Programmet är ute på samråd. Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt på kommunens webbplats www.perstorp.se, kommunhuset samt biblioteket i Perstorp. Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit 2021-01-04 till bn@perstorp.se eller via brev till Perstorps kommun 284 85 Perstorp.

Bostadsförsörjningsprogrammet behöver ses över då mycket hänt sedan nuvarande program antogs av kommunfullmäktige 2013.

Kommunstyrelsen har gett plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram nytt bostadsförsörjningsprogram. Ett förslag har arbetats fram i ett förvaltnings- och bolagsöverskridande samarbete (en grupp bestående av representanter för plan- och byggförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen samt PerstorpsBostäder AB). Bostadsmarknadsanalysen i programmet har tagits fram av konsultfirman Norconsult.

Kommunstyrelsen har beslutat att sända föreliggande bostadsförsörjningsprogram på samråd. Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt på kommunens webbplats
www.perstorp.se, kommunhuset samt biblioteket i Perstorp.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast 2021-01-04. Synpunkter kan skickas via e-post till: bn@perstorp.se eller per post till: Perstorps kommun, 284 85 Perstorp.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

  • kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
  • kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
  • hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. I detta ligger att tillgodose boende för olika grupper i samhället, såväl specialbostäder, som ordinära bostäder. Därutöver ska det även följa Perstorps kommuns vision och kommunfullmäktigemål. Programmet ska följa den beslutade modellen för styrdokument och integreras i mål- och resultatstyrningen.


Arbetet med det nya bostadsförsörjningsprogrammet i Perstorp tar utgångspunkt i hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt samt i hög utsträckning ta fasta på Perstorps socioekonomiska situation. Perstorps kommun har tagit fram ett underlag kring folkhälsa och inkludering som mynnat ut i tre programområden som har stor bärighet på bostadsförsörjningen: goda boendemiljöer, sysselsättning och barns och ungas uppväxtvillkor.

Syftet är att bostadsförsörjningsprogrammet och ett kommande näringslivsprogram ska utgöra stommen i kommunens tillväxtstrategi.

Bostadsförsörjningsprogrammet följer Boverkets rekommendationer kring arbetsprocess för framtagande av bostadsförsörjningsprogram enligt nedan. Politiken samt kommunala förvaltningar och bolag kommer kontinuerligt styra, följa och utveckla arbetet. Även fortsättningsvis kommer ett stort antal aktörer såsom Länsstyrelsen, Region Skåne, byggföretag, fastighetsbolag, hyresvärdar, universitet och högskolor involveras.

Aktuell tidsplan:

  • November 2020 - januari 2021: samråd
  • Januari 2021: bearbetning
  • Februari 2021: godkännande i kommunstyrelsen
  • Mars 2021: beslut om antagande i kommunfullmäktige

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit 2021-01-04 via e-post till bn@perstorp.se alternativt via post till Perstorps kommun 284 85 Perstorp. Eventuella frågor besvaras av stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi.

Senast uppdaterad: