Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Frågor och svar – provtagning av kommunanställda vid misstanke om covid-19

Frågor och svar om provtagning coronavirus kommunsnatällda


Varför börjar vi att testa personal inom kommunal vård- och omsorg?

Många fler medarbetare än vanligt är sjukskrivna, eftersom alla ska stanna hemma och sjukskriva sig vid feber eller luftvägssymtom. Men de allra flesta har inte covid-19, utan det kan vara en vanlig förkylning eller allergi.

Region Skåne erbjuder nu kommunerna möjlighet till provtagning av vård- och omsorgs­personal vid misstanke om covid-19. Detta innebär att medarbetare som inte har covid-19 kan komma tillbaka i tjänst snabbare och därmed bidra till att skapa trygghet och en bättre arbetsmiljö för alla.

Varför har det dröjt innan vi börjar testa personal i kommunal vård- och omsorg?

Det har varit en stor brist på provtagningsmaterial och tillgången är fortfarande begränsad. Nu finns tillräckligt med material för att Region Skåne ska kunna erbjuda provtagning i större utsträckning.

Vilken personal (yrkesgrupper) kommer att erbjudas provtagning?

Prioriterade för provtagning är personal med vård- och omsorgsnära arbete inom äldreboenden, hemtjänsten och LSS-boende. Prioriteringen avser även de verksamheter kommuner har på entreprenad. Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, kan besluta om lokala prioriteringar utifrån brist på personal inom andra kritiska verksamheter.

Gällande provtagning på personal i Perstorps kommun är det områdescheferna som fyller i regelrätt blankett för detta. Provtagning för personal sker bara på provtagningsenheterna på sjukhusen i Skåne. Provtagning sker inte på vårdcentralen.

Vilka kriterier gäller för att kunna beställa provtagning av en medarbetare?

Följande kriterier gäller för att kunna beställa provtagning:

  • Provtagning ska endast göras på medarbetare med vård- och omsorgsnära arbete som har insjuknat med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andningsbesvär) eller plötsligt luktbortfall.
  • Provtagning ska ske tidigt i sjukdomsförloppet och måste göras inom 72 timmar från symtomdebut, annars finns risk för falskt negativa svar.
  • Medarbetaren ska ha en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att medarbetaren snabbt kan återgå till arbete.

Oro för covid-19 utgör ensamt inte någon indikation för provtagning.

Provtagning kan inte användas efter genomgången sjukdom för att konstatera smittfrihet.

Vem bestämmer om medarbetaren ska erbjudas provtagning?

Det är enhetschef (eller motsvarande enligt lokala rutiner) som bedömer om medarbetaren uppfyller kriterierna för provtagning. Om kriterierna uppfylls kan medarbetaren erbjudas provtagning i samband med sjukanmälan. Provtagningen beställs enligt en särskild instruktion, som finns på Vårdgivare Skåne, under rubriken Provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var görs provtagningen?

Det finns provtagningsenheter vid de fem akutsjukhusen i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad. Ytterligare provtagningsenheter planeras, till att börja med i Hässleholm och Trelleborg. Varje kommun hänvisas i första hand till en speciell provtagningsenhet, men om medarbetaren bor närmare en annan provtagningsenhet kan provtagningsbeställningen göras där.

I samband med provtagningen får medarbetaren ett informationsblad från Smittskydd Skåne ”Information till personal inom vård och omsorg med luftvägsinfektion och som provtas för covid-19”. Länk till annan webbplats.

Samtidigt satsar region Skåne nu på att trappa upp testningen ännu mer.

Det finns fem provtagningsplatser i Skåne, en i Lund, en i Helsingborg, en i Kristianstad och två i Malmö och inom kort tillkommer ytterligare provtagningsplatser i Hässleholm, Ängelholm, Malmö och Lund.

Dessutom finns 160 vårdcentraler i Skåne och apotek som kan bistå med provtagning.

Testerna är till för de som har symtom och för att undvika köer och väntan i vården för de som verkligen behöver.

När kommer provtagningen att utökas till andra områden inom kommunal vård och omsorg?

Eftersom det varit brist på provtagningsmaterial inleddes provtagningen med en pilot i Kristianstad den 7 maj. Nya leveranser och utökad provtagningskapacitet gör att vård- och omsorgspersonal från Skånes alla kommuner kan testas från den 14 maj. Eventuell ytterligare utökning av provtagningen kommer att omprövas utifrån provtagningskapacitet och epidemiologiskt läge.

Var finns samlad information?

Det finns en sida på Vårdgivare Skåne med samlad information som nås via kortadressen www.vardgivare.skane.se/personalprovtagning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Frågor och svar om själva provtagningen – till chefer:

Vad händer när medarbetaren sjukanmäler sig?

När din medarbetare sjukanmäler sig, är det du som chef som beslutar om medarbetaren ska erbjudas provtagning för covid-19 eller inte, utifrån de kriterier som är fastställda. Om det är aktuellt beställer du provtagningen enligt en särskild instruktion, som finns på Vårdgivare Skåne: www.vardgivare.skane.se/personalprovtagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur lång tid tar det innan medarbetaren får provsvaret?

Provsvaret tar ett till två dygn, förutom för prov tagna fredag eftermiddag där svar kan förväntas tidigast måndag eftermiddag.

Hur får medarbetaren provsvaret?

Provsvaret registreras i journalen och den provtagna medarbetaren kan få tillgång till svaret genom att logga in på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., välja journaltjänster och öppna journalen. Provsvaret är noterat i en anteckning:

Notering-Anteckning journal


För att logga in i e-tjänsterna på 1177.se måste man ha e-legitimation.

Om medarbetaren inte har e-legitimation, be i första hand att medarbetaren skaffar det, i andra hand att återkomma så får du som chef informera provtagningsenheten, så att de kan kontakta den provtagne.

Uppmana medarbetaren att meddela provsvaret till dig (enhetschef eller motsvarande).

Vad händer om medarbetaren får ett negativt svar, alltså inte har covid-19?

Om resultatet är negativt kan medarbetaren återgå till arbetet så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.

Vad händer om medarbetaren får ett positivt svar, alltså att medarbetaren har covid-19?

Om svaret är positivt ringer medicinskt ansvarig läkare/sjuksköterska upp den provtagne och meddelar positivt provsvar. Medarbetaren får förhållningsregler och smittskyddsblad skickas hem till den provtagne, alternativt kan medarbetaren läsa smittskyddsbladet på Smittskydd Skånes hemsida ”Patientinformation covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”.

Vad gäller personer som har varit sjuka i Covid- 19 som insjuknar igen med förkylningssymtom?

I dagsläget bedöms man vara immun upp till ett halvår efter en covid-19 infektion som bekräftats med PCR-prov eller ett antikroppstest. Ny provtagning är vanligtvis inte nödvändigt under denna period. Personal som får symtom rekommenderas att stanna hemma från arbetet tills de är symtomfria för att inte riskera att sprida andra virus eller bakterier.

Senast uppdaterad: