Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Den politiska styrningen

Ordförandeklubba

Kommunallagen styr hur en kommun ska arbeta

Av kommunallagen framgår vilka olika nämnder och styrelser som ska finnas en kommun. Systemet består av tre olika nivåer, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika facknämnderna.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse måste finnas i varje kommun. I övrigt har  varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder som ska finnas.

 

Kommunfullmäktige


Av kommunallagen framgår vilka frågor som måste beslutas av kommunfullmäktige,  det vill säga kommunens riksdag. Dessa är viktigare frågor som:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • arvoden till politiker
 • årsredovisning och ansvarsfrihet

Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen, kommunens regeringen, har enligt kommunallagen till uppgift att:

 • leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
 • ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamhet
 • ha uppsikt över hur kommunens ekonomi utvecklas
 • yttra sig över de ärenden som ska beslutas av fullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen samt
 • verkställa kommunfullmäktiges beslut

Nämnder


Nämndernas ansvarsområden framgår av respektive nämnds reglemente som fastställts av kommunfullmäktige. Andra uppgifter kan finnas beskrivna i särskild lagstiftning. Nämnderna ska bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

Beslutsfattande


Beslut av politiker kan bara fattas i samband med ett sammanträde. En ordförande eller en enskild ledamot har ingen självständig beslutanderätt. Enda undantaget är då det av en nämnds reglemente framgår att ordföranden har rätt att i nämndens ställe fatta beslut i ett ärende som är så brådskande att man inte kan vänta på ett inkallande av nämnden.

Tjänstemännens roll


Kommunchefen och övriga tjänstemän har i princip endast två huvudsakliga uppgifter. Den ena är att bereda ärenden inför beslut, det vill säga att utreda och sammanställa de uppgifter som behövs för att politikerna ska kunna fatta ett riktigt beslut. Den andra uppgiften är att när ett beslut väl är fattat se till att beslutet verkställs.

Senast uppdaterad: