Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fysisk planering

Fyll i beskrivning av bilden

Fysisk planering

Plan- och bygglagen (PBL) anger vilka olika typer av fysiska planer (planer för nyttjande av mark och vatten) en kommun måste ha. Sådana planer antas av kommunfullmäktige och gäller till dess en ny har utarbetats

Översiktsplan


Varje kommun måste ha en aktuell översiktsplan som gäller hela kommunen.

Översiktsplanen är till för att ge en överblick över vilka mark- och vattenområden kommunen avser att bevara och vilka man kan tänka sig att exploatera för olika ändamål. Planen är också till för att bevaka att mark- och vattenområden används på bästa sätt. Genom planläggningen garanteras olika intressenter insyn och inflytande och kommunen får därigenom ett bättre beslutsunderlag.

Översiktsplanen ska också användas som vägledning vid beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, men är inte juridiskt bindande.

Detaljplan


En detaljplan anger ramarna för hur marken ska användas. Under detaljplanearbetet väger man samman olika åsikter och intressen, enskilda och allmänna.

Detaljplanen blir bindande när den antagits av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft.

Områdesbestämmelser


Områdesbestämmelser är en enklare form av plan. De kan upprättas för ett begränsat område som saknar detaljplan. Avsikten är att säkerställa angivna syften i kommunens översiktsplan, eller att säkerställa beslutade riksintressen till skydd för naturresurser eller liknande.

Planprocessen


Att ta fram en ny detaljplan är speciellt tidsödande och processen är styrd av Plan- och bygglagen.

Följande olika steg måste genomföras innan planen kan antas och träda i kraft.

  1. Ett planförslag måste utarbetas och belysa alla de aspekter som en plan måste innehålla
  2. Ett samråd måste genomföras det vill säga alla berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare som är berörda måste få yttra sig över förslaget
  3. Efter samrådet måste viss revidering av planen ske där hänsyn tas till samrådsyttrandena
  4. Härnäst måste det reviderade planförslaget ställas ut för granskning under minst tre veckor
  5. Efter granskningen måste en sammanställning av inkomna yttranden göras och planförslaget ändras i vissa avseenden
  6. Efter detta är det dags att låta den politiska beslutsapparaten att ta upp ärendet till behandling.
  7. Då kommunen väl fattat beslut om antagande av planförslaget har länsstyrelsen tre veckor på sig att fatta beslut om att låta planen träda i kraft eller att upphäva den.

Genomförandet av alla dessa olika steg medför att framtagandet av en ny detaljplan normalt tar 3-6 månader. Att göra en ny översiktsplan tar ofta 1-3 år.

Senast uppdaterad: