Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunalt beslutsfattande

Fyll i beskrivning av bilden

Kommunalt beslutsfattande

Alla viktigare beslut i en kommun fattas av de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige eller i någon nämnd eller styrelse. Endast i undantagsfall förekommer att en politiker ensam har någon beslutanderätt.

I vissa fall har politikerna valt att i stället fastställa riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras och sedan delegerat till någon tjänsteman att fatta beslut i enlighet med dessa riktlinjer.

Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige, som i Perstorps kommun består av 35 ordinarie ledamöter, sammanträder normalt vid 8 tillfällen per år och fungerar som kommunens riksdag. Precis som när det gäller riksdagen så beslutar fullmäktige endast i viktigare frågor, det vill säga i frågor av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är, till skillnad mot kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden, öppna och vem som helst kan gå dit och lyssna på debatten.

Kommunstyrelse och nämnder


Kommunstyrelsen, som består av 9 ledamöter, sammanträder normalt cirka 11 gånger per år och fungerar som kommunens regering med den skillnaden att det i praktiken alltid finns olika partier representerade i kommunstyrelsen. Flertalet partier som finns representerade i kommunfullmäktige har också företrädare i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder har av kommunfullmäktige fått rätten att besluta i de frågor som finns uppräknade i respektive nämnds/styrelses reglemente.

Nämnderna och deras ansvarsområden


Förutom kommunfullmäktige finns i Perstorps kommun följande styrelser och nämnder med nedan angivna huvudsakliga ansvarsområden:

  • Valnämnden med ansvar för de allmänna valen.
  • Kommunrevisorerna med ansvar för granskning av den kommunala verksamheten
  • Kommunstyrelsen med ansvar för kansli-, ekonomi-, personal-, kommunalteknik-,  IT-, informations-, arkiv-, räddningstjänst- och färdtjänstfunktionerna.
  • Barn- och utbildningsnämnden med ansvar för barnomsorg, förskole- och skolverksamheterna, vuxenutbildning, SFI samt skolskjuts- och skolmåltids-verksamheterna
  • Socialnämnden med ansvar för vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.
  • Byggnadsnämnden med ansvar för plan- och byggnadsfrågorna, mätnings- och kartverksamhet och utgör även kommunens trafiknämnd.
  • Kultur- och fritidsnämnden med ansvar för kultur- och biblioteksverksam-heterna, musikskolan, fritidsgården, fritidsaktiviteter för barn och ungdomar samt stöd till föreningar
  • Överförmyndarnämnden med ansvar för överförmyndarverksamheten i kommunen.

Valnämnden och kommunrevisorerna har i allt väsentligt endast uppgifter som riktar sig mot kommunorganisationens egna behov.

Ett ärendes gång


Många medborgare har fullt naturligt reagerat över att kommunens handläggning av ärenden i många fall tar lång tid, normalt 1-3 månader.

Med ett ärende menas i detta fall en fråga, en ansökan eller ett förslag från en kommuninvånare, en myndighet, en förening, en företagare eller annan som gör att kommunen behöver fatta ett beslut.

En del av förklaringen till att det tar tid att fatta ett beslut är det faktum att de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige först måste behandlas i flera andra politiska organ.

Nämnderna består av 5-9 ledamöter. Exempelvis har kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 9 ledamöter. De har därför ett arbetsutskott som förbereder ärendena inför nämndens möten. Dessa utskottsmöten brukar ligga ca en vecka före nämndsmötena.

Om ett ärende från t ex socialnämnden ska beslutas av fullmäktige innebär detta att ärendet först behandlas i socialnämndens arbetsutskott — sedan i nämnden — därefter i kommunstyrelsens arbetsutskott — sedan i kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige.

Den här krångliga och tidsödande processen är inget som vi hittat på i Perstorps kommun utan följer av bestämmelser i kommunallagen. Följs inte denna procedur skulle ett ärende kunna överklagas och beslutet upphävas av förvaltningsrätten på den grunden att beslutet inte tillkommit i laga ordning.

Har nämnden i sitt reglemente eller genom särskild lag erhållit behörighet att själv fatta beslut behöver inte processen bli så tidsödande eftersom det då är bara två instanser som ärendet behöver passera, arbetsutskott och nämnd.

Senast uppdaterad: