Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunens befogenheter

Fyll i beskrivning av bilden

Kommunens befogenheter

Av kommunallagen framgår de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet.

  • Likställighetsprincipen
  • Lokaliseringsprincipen
  • Självkostnadsprincipen
  • Förbud mot stöd till enskilda personer och företag
  • Förbud mot retroaktiva beslut

Dessa principer kommer att översiktligt beskrivas nedan.

 

Likställighetsprincipen

En kommun är skyldig att behandla sina invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat. Ett exempel är de kommunala taxorna som kommunfullmäktige antagit och som gäller lika för alla.

 

Lokaliseringsprincipen

Denna princip anger att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller dess invånare för att vara laglig. Vissa undantag förekommer i särskild lagstiftning.

 

Självkostnadsprincipen

Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten.

 

Förbud mot stöd till enskilda personer/företag

Kommuner får inte ge understöd till enskilda personer om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet. En sådan lag är exempelvis socialtjänstlagen som innebär att kommunen har rätt och skyldighet att lämna bidrag och stöd till enskilda och familjer som har rätt till hjälp enligt denna lag. Kommuner har inte heller rätt att ge stöd till enstaka näringsidkare.

 

Förbud mot retroaktiva beslut

En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid.

 

Överklagande av beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige eller en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då det annonserats på kommunens anslagstavla, utanför huvudentrén till kommunkontoret, att protokollet justerats.

Förvaltningsrätten i Malmö som är den instans man klagar till kan inte ändra innehållet i ett överklagat beslut utan bara upphäva det om man finner att det är olagligt. Ett beslut är olagligt om:

  1. det inte har tillkommit i laga ordning,
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

När det gäller beslut som en nämnd fattat med stöd av en särskild lag till exempel skollagen, socialtjänstlagen eller miljöbalken framgår det av respektive lag hur beslutet får överklagas och vilken instans som ska pröva överklagandet.

Senast uppdaterad: