Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Budget i fokus på digitalt fullmäktige

Juni månads sammanträde kommunfullmäktige domineras av ett ärende: budget för 2022 och flerårsplan 2023-24. Skattesatsen föreslås lämnas oförändrad på 20,81 kronor.
På agendan finns även att fatta beslut om kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Precis som tidigare möten under 2021 genomförs det digitalt.

Bildcollage inför fullmäktige 23 juni. Dels bild på presidiet med kommunstyrelsens ordförande på skärm. Dessutom skärmklipp på kallelse i programmetNetpublicator och hur en hundralapp fördelas i kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 23 juni med början klocka 16:00. Presidiet är på plats i lokal på Ugglehemmet medan övriga ledamöter deltar via skärm likt kommunstyrelsens ordförande. Bildcollaget inkluderar även skärmklipp på kallelse i programmet Netpublicator samt hur en hundralapp fördelas i kommunens verksamheter.

Sammanträdet börjar redan klockan 16:00 och ledamöterna deltar via programmet Netpublicator. Kommunfullmäktiges presidie är samlat i en lokal på Ugglehemmet varifrån sammanträdet leds.

Allmänhet som är intresserad av att följa mötet kan inte göra det fysiskt utan hänvisas till direktsändningen via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund samt information från kommunstyrelse nämnder och bolag.

Ta del av handlingar rörande budget och bostadsförsörjningsprogram här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutsärenden på sammanträdet den 23 juni är:

 • Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024
 • Omprioriteringar och tillägg inom investeringsram Period 1 NSVA
 • Bostadsförsörjningsprogram
 • Torghandelsförskrifter
 • Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet
 • Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19
 • Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet NNV Skåne
 • Hemställan om ansvarsfrihet, AV Media Skåne
 • Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten


Kommunstyrelsens ordförande kommenterar budgeten

Denna budget har ett tydligt fokus på välfärdsupp-draget och med kraftig prioritering på dem som behöver kommunen i olika skeenden i livet. Pandemin i världen och även här i Sverige innebär en stor osäkerhet om hur det närmsta åren kommer att bli. Det finns farhågor både hur ekonomin i stort kommer att utveckla sig, och därmed kommunens intäkter, samt att det finns en överhängande risk att kommunens kostnader ökar på grund av pandemin för exempel vuxenutbildning och försörjningsstöd. Dessutom har kommunen de kommande åren en hög investeringstakt på grund av eftersatt underhåll i fastigheter och nyinvesteringar inom skola och äldreomsorg. För att långsiktigt hantera investeringar utan att utnyttja kommande generationers investeringsutrymme måste varje budget generera ett positivt resultat. Till 2022 har vi därför budgeterat med ett högre resultat än tidigare år med 2,8 procent jämfört det finansiella målet om 2 procent.
Torgny Lindau, Kommunstyrelsens ordförande (PF)

Positivt ekonomiskt resultat

Kommunen har de senaste åren haft positiva resultat med undantag för 2019 då det gjordes en partiell inlösen av pensionsskuld. Den långsiktiga låneskulden förväntas öka de kommande åren till följd av de investeringar som ska göra i kommunens fastigheter av både underhåll och nyinvestering i bland annat Centralskolan och Österbo.
Även koncernbolagen höjer låneskulden i och med investeringen i bland annat nytt bostadsområde och Centrumhuset. Detta påverkar även borgensåtagandet.Trots utveckling avseende borgensåtagande och en höjd investeringstakt bedöms den finansiella ställningen vara förhållandevis stabil


Så används en hundralapp i Perstorps kommun

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Perstorps kommun 20,81kr i kommunalskatt. Bilden illustrerar hur 100 kronor i skatt planeras användas.

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Perstorps kommun 20,81 kronor i kommunalskatt.

Ovan illustreras hur hundra kronor i skatt planeras användas under 2022.

Den största delen av skatteintäkterna används inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och innefattar verksamheter som förskola, grundskola, äldreomsorg och socialtjänst.

Så fördelas en hundralapp:

 • Barn- och utbildningsnämnden: 43,71 kronor
 • Socialnämnden: 34,93 kronor
 • Kommunstyrelsen och teknik- och serviceförvaltningen: 13,55 kronor
 • Kultur- och fritidsnämnden: 6,21 kronor
 • Räddningsnämnden: 1,40 kronor
 • Byggnadsnämnden: 1,18 kronor


Förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är upprättad enligt framtaget förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • att godkänna driftbudget och kommunbidrag för respektive nämnd enligt framtaget förslag
 • att godkänna investeringsbudget och plan för 2022-2024 enligt framtaget förslag
 • att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell karaktär
 • att godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2022
 • att godkänna ekonomisk plan för 2023 och 2024 enligt framtaget förslag
 • att godkänna kommunfullmäktiges mål enligt framtaget förslag
 • att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2022 för Perstorps kommun till 20,81
 • att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2022 - 2024, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen
 • att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 4,0 Mkr till pensionsskulden under år 2022, vilket kan ske årligen genom partiell inlösen av intjänad pensionsrätt eller att fortsätta tillskapa medel i egen balansräkning, samt
 • att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2022 till maximalt 90 miljoner kronor samt besluta omsätta, det vill säga upplåning till motsvarande belopp, de lån som förfaller under 2022

Fördelning ekonomiska ramar

Tabell som visar fördelningen av de ekonomiska ramarna 2022 och flerårsplanen för 2023 och 2024

Tabellen visar fördelningen av de ekonomiska ramarna 2022 och flerårsplanen för 2023 och 2024.

I tabellen ovan kan utläsas hur mycket pengar respektive nämnd tilldelas av den totala budgetramen på 463 230 miljoner kronor. Allra mest får barn- och utbildningsnämnden med 201 710 miljoner kronor följt av socialnämnden 156 580 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kommer därefter med 62 530 miljoner kronor medan kultur- och fritidsnämnden får 28 670 miljoner kronor.

 

Investeringsbudget med stora projekt

Investeringsbudgeten för 2021-2023 är på en betydligt högre nivå än normalt. Det har legat i planeringsförutsättningarna bakåt och ett högre resultat har byggts upp för att hantera detta framöver.

De stora investeringarna beror främst på underhåll och förbättringsåtgärder. Centralskolan och Österbo är de projekt som är mest kostsamma men ur verksamhetsperspektiv även nödvändiga för att skapa ändamålsenliga lokaler. En total invensteringsbudget för Centralskolan är planerad till 45 miljoner kronor medan Österbo beröknas kosta 74 miljoner kronor. Priser har påverkats under arbetets gång vilket bland annat beror på ökande priser på byggmaterial och olja samtråvarubrist och förändrade mönster på världsmarknaden som till viss del har sin förklaring i pandemin. 

Det är nödvändigt för Perstorps kommun att från 2024 och framåt ha en lägre investeringstakt för att återigen bygga upp kapital och soliditet samt klara av amorteringarna framöver.

Investeringsbudget 2021 innefattar ombudgetering avseende broreparationer och överföring av investeringsmedel 2020

Vidare ska Hembygdsgården som brann 2020 återuppbyggas. Försäkringsbolag förväntas uppskattningsvis ta merkostnaden. Då exakt kostnadsbild inte är känd i nuläget finns en post om 2 mnkr upptagen i investeringsbudgeten.

Övriga investeringar avser främst återkommande investeringsposter och driftsunderhåll. Investeringar inom Va-verksamheten specificeras i NSVA:s affärsplan.

Totalt investeras 101 615 miljoner kronor 2022. Motsvarande siffra för 2023 och 2024 är 86 860 miljoner kronor respektive 36 445 miljoner kronor.

 

Bostadsförsörjningsprogram med fler hyresrätter

I det bostadsförsörjningsprgram som arbetets fram och som kommunstyrelsen beslutat ställa sig bakom och ta vidare till kommunfullmäktige för beslut står bland annat att läsa att Perstorps kommun ska erbjuda bostäder för olika behov och för livets skilda skeden.

Därför ska ny bebyggelse och förändringar i befintlig bidra till ett mer varierat bostadsbestånd och fler boendeformer. Blandade delar av samhället med fler boendealternativ ger levande miljöer samtidigt som integration främjas och den som behöver byta bostad får bättre möjlighet att stanna i sin närmiljö.

Bostadsmiljön ska genomsyras av god arkitektur och stadsbyggnad och bidra till hållbar utveckling, trygghet, folkhälsa och inkludering. Nya bostäder ska koncentreras till områden med god kollektivtrafik, cykelstråk och tillgänglig service eller där det finns möjlighet att tillskapa detta på sikt. Bygg centrum-, stations- och naturnära.

Perstorps kommun ska arbeta aktivt för att bostadsmarknaden ska fungera för alla som söker en bostad i kommunen.

Fler hyresrätter ska underlätta för ungdomar och för den som behöver byta bostad när livet skiftar. Bostadsrätter bidrar till variationen av upplåtelseformer. Och för den som vill köpa en nybyggd bostad ska det finnas fribyggartomter och grupphusområden med radhus/kedjehus och parhus.

En tillgänglighetsinventering av befintliga lägenheter kan ge underlag för att bättre kunna stötta äldre och funktionshindrade att hitta lämpliga bostäder. Planering av särskilt boende för äldre pågår och utredning av ett boende för funktionshindrade, LSS behöver initieras.

Pågående verksamhet med sociala kontrakt ger möjlighet att stötta medborgare till ett eget förstahandskontrakt. Boendet är en viktig faktor i kommunens arbete för förbättrad folkhälsa och inkludering och inte minst viktig för barns- och ungas uppväxtvillkor.

Det finns även en särskild anledning att bevaka frågor kring trångboddhet och trygghet. Kopplingen till utbildningsnivå, arbetslöshet och betalningsförmåga har tydliga samband.

Perstorps kommun ska också söka kreativa lösningar för alla livssituationer. Det innebär att samverkan är en naturlig del av bostadsförsörjningen, både när det gäller att bygga nytt och att utveckla befintliga bostadsmiljöer. Samverkan behöver ske inom kommunen samt mellan

Ta del av handlingar rörande budget och bostadsförsörjningsprogram här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakta: Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i en nämnds- och förvaltningsorganisation och i två helägda bolag, Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB.

Delägda bolag som ingår i koncernen är Perstorps Fjärrvärme AB som samägs med EON, (50 procent) vardera och Nårab, (24 procent), som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga.

Kommunen är sedan 1 januari 2020 även delägare i NSVA som ansvarar för kommunens vatten och avloppshantering samt Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB.

Utöver det finns två samverkansföretag: Kommuninvest ekonomisk förening, 0,08 procent, genom vilken de helägda bolagen finansierar en betydande del av investeringsbehoven och Kommunassurans Syd AB, som hanterar kommunens försäkringar.

Perstorps kommun ingår även i Söderåsens miljöförbund som fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Perstorp, Bjuv, Klippan, Svalöv och Örkelljunga.

Kommunen har också samarbeten och nätverk med kommuner inom Familjen Helsingborg inom områden såsom IT 4K och gemensam överförmyndarnämnd och upphandlingsenhet.

Senast uppdaterad: