Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med allmänhetens frågestund och årsredovisning

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 28 april klockan 18.00.
Liksom tidigare sammanträden i år i sker mötet helt digitalt via programmet Net Publicator.
Presidie och sekreterare deltar från sammanträdesrum i Ugglehemmet medan övriga närvarar via skärm.

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt 28 april.

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt 28 april. Klicka på bilden för att ladda ner kallelse och handlingar.

Allmänhet kan inte närvara fysiskt utan hänvisas till kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där mötet sänds direkt eller till referat som publiceras i efterhand på webbplatsen www.perstorp.se.

Ärendelistan (ladda ner kallelse och handlingar här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller bland annat information från nämnder, styrelser och bolag samt information från kommundirektör.

På punkten "Allmänhetens frågestund" som brukar utgå på grund av uteblivna frågor har det den här gången lämnats in en fråga från Oderljunga Skola o landsbygd (SoL). Frågan gäller cykelväg mellan Perstorp och Bälinge:

"Frågan är om Perstorps kommun är intresserad av en cykel förbindelse mellan Perstorp och Bälinge eller detta har varit tomt prat. De satsningar som görs har till 100 procent gällt Perstorps tätort. Vad gör Perstorp kommun själv för att skapa en säker trafikmiljö med cykelvägar genom hela kommunen", skriver ordföranden Leif Åke Andersson bland annat.

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) har formulerat ett svar i vilket han skriver:

"Perstorps kommun tackar för inkomna synpunkter och frågor angående gång- och cykelväg längs väg 108. Kommunen delar uppfattningen av att en cykelväg behöver komma till stånd längs väg 108. Väg 108 finns med i Familjen Helsingborgs plan för infrastruktur och kollektivtrafik. Nyligen genomfördes ett möte mellan Familjen Helsingborgs infrastrukturnätverk (där Perstorp är representerad), Region Skåne och Trafikverket. Parterna är överens om att en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) ska tas fram som tittar på åtgärder ur ett helhetsperspektiv främst på den del av sträckan som går mellan Perstorp och Örkelljunga. Familjen Helsingborgs ståndpunkt är att studien bör komma igång senast 2023 .Sträckan är dessutom utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029".

Vidare berättar Lindau att Perstorps kommun har spelat in väg 108 som en brist i det regionala gång- och cykelsystemet liksom avsaknad av kopplingar till Klippan i arbetet med Regionens cykelplanering. Regionen ser dessutom över finansieringsmodellen för regionalt intressanta gång- och cykelvägar där finansieringsmodellen hittills byggt på medfinansiering 50/50 vilket inneburit höga medfinansieringskrav för kommunerna, inte minst mindre kommuner som Perstorp.

"För övrigt arbetar kommunen för en regional cykelled för rekreation som ska gå igenom Perstorps kommun. Inledningsvis var tanken att denna skulle gå i nord-sydlig riktning mot Örkelljunga – Perstorp, men då Örkelljunga valt att hoppa av blir kopplingen Klippan - Perstorp istället och vidare mot Hässleholm".

Beslutsärenden är:

  • Årsredovisning Perstorps kommun.
  • Omföring av investeringsmedel avseende 2020 års investeringsram till 2021
  • Revisionsberättelse och granskningsrapporter för år 2020
  • Kommunalt partistöd 2021
  • Förvärv av fastigheten Björnmossan 11 Perstorps Bostäder AB
  • Perstorps kommuns svar till vattenmyndighetens samråd
  • Riktlinjer för flaggning på kommunens flaggstänger.

Ärendelistans sista punkt gäller en motion ställd av Sverigedemokraterna gällande bärighetsklassning på det kommunala vägnätet. SD yrkar att berörd förvaltning snarast får i uppdrag att inventera möjligheten att uppdatera hela eller delar av det kommunala vägnätet till så kallad BK 4 vilken möjliggör att tyngre transporter kan fraktas på aktuella sträckor.

Kommunfullmäktigesammanträdet börjar klockan 18:00.

Senast uppdaterad: