Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Naturvårdsprogram

Bildcollage Naturvårdsprogram Perstorps kommun

Naturvårdsprogrammet i Perstorps kommun anger inriktningen för kommunens arbete. Men det innehåller även mycket värdefullt för såväl den specialintresserade som den mer breda intresserade allmänheten. Klicka på bilden för att ladda ner programmet som pdf.

Kommunens Naturvårdsprogram har korrigerats och uppdaterats.
Programmet redovisar i text, bild och kartor kända områden med höga naturvärden vilket utgör ett rådgivande underlag för all kommunal planering på både översikts- och detaljplanenivå plus att det även är vägledande i den allmänna skötseln av mark och vatten.

Perstorps kommun tillhör de skånska skogskommunerna. Drygt 60 procent av den totala arealen utgörs av skogsmark vilket kan jämföras med mindre än två för de syd-västskånska kommunerna. Naturen är överlag varierad med både barr- och lövskog och däremellan ett stort antal mossar.
Flera av mossarna har höga naturvärden och bidrar i stor utsträckning till variationen i landskapet. I kommunen finns också ett flertal sjöar varav Bälingesjön och Fjällrammsjön är det två största.

Av det tidigare odlingslandskapet finns idag bara små rester kvar vilket gör det särskilt värdefullt, både ur naturvårdssynpunkt och för variationen i landskapet. Kommunen avvattnas via ett flertal vattendrag där Bäljane å och Perstorpsbäcken är de största.Naturvårdsprogrammet har tagits fram av Söderåsens miljöförbund på uppdrag av Perstorps kommun under 2014-2016 och korrigerades 2019-2021. Programmet består av två delar:

  • Del I, programdelen, pekar ut programmets övergripande strategier för naturvårdsarbetet. Här presenteras också förekommande naturtyper i kommunen samt en sammanställning av naturvårdslagstiftningen.
  • Del II, objektskatalogen, redogör för de mest bevarandevärda naturområdena samt metodiken kring hur de valts ut och naturvärdesbedömts.

Programmet ska också vara en allmän kunskapsbank över kommunens natur och en inspirationskälla för fortsatta upptäckter av Perstorps natur. Förhoppningen är att programmet ska kunna tilltala och vara till nytta för såväl specialintresserade som en mer brett intresserad allmänhet.
Det är alltid nära till naturen i Perstorps kommun, för promenader, lek eller bara avkoppling.

Aktuella handlingar

Senast uppdaterad: