Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Familjerätt

Lekande barn bygger med klossar

Familjerätten kan hjälpa föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Välkommen kontakta Familjerätten i Perstorp på telefon 0435 391 28

Familjerätten kan hjälpa föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal tillsammans.

Familjerätten arbetar även med att fastställa faderskap och föräldraskap, genomföra adoptionsutredningar och vårdnadsutredningar till domstolen.

Efter en separation beslutar föräldrar tillsammans om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Om föräldrarna inte är överens kan de vända sig till familjerätten för rådgivning.

För barn kan det vara svårt när föräldrarna separerar eller inte lever tillsammans, och en separation kan innebära en stor förändring för hela familjen.

Samarbetssamtal

Om föräldrar ska eller har separerat och har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. Syftet är att föräldrar ska komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge, eller frågor som gäller barnets försörjning. Utgångspunkten för samtalen är barnens situation och hur föräldrar ska hantera det gemensamma föräldraskapet på ett bra sätt efter separation. Samtalen bygger på att föräldrar är överens om att vilja förbättra samarbetet i sitt föräldraskap utifrån barnens behov.

Samarbetssamtal kan även ske genom att tingsrätten, efter att någon av föräldrarna väckt talan mot den andra i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan, ger familjerätten detta uppdrag genom en remiss. Förutsättningen är att ingen av föräldrarna motsätter sig samarbetssamtal.

Samtalsledarna styr samtalet men det är föräldrar som tar besluten runt barnen. Samarbetssamtal förs alltid mellan föräldrarna och, om föräldrarna samtycker, kan samtalsledarna samtala med barnen.

Samarbetssamtal är frivilliga och ingen dokumentation eller journalanteckningar förs. Samtalen är kostnadsfria.

Information om samarbetssamtal

Vill du/ni ha samarbetssamtal?

Om du är intresserad av att få veta mer om samarbetssamtal eller boka tid är du välkommen att kontakta vår familjerättssekreterare. Ring 0435-390 00 eller 391 28 för kontakt.


Avtal

Föräldrar har möjlighet att upprätta avtal som blir juridiskt bindande. I avtalet kan frågor rörande exempelvis vårdnad, boende och umgänge regleras.

Utredningar

Om föräldrar inte lyckats lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal hos familjerätten kan ärendet gå vidare till tingsrätten. Detta händer om en eller båda föräldrarna vill få saken prövad av domstol. Domstol ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Domstolen ger ofta socialnämnden uppdrag att göra en sådan utredning. Utredningen ska fokuseras på barnet och barnets behov.

Familjerätten har en ambition att genomföra utredningarna med delaktighet och tydlighet. Föräldrar och i viss mån barn (beroende på bland annat ålder och mognad) som berörs av utredningen erbjuds att aktivt delta i planering och genomförande av utredningen.

Utredningsprocessen ska vara tydlig så den ger trygghet för de berörda. Utredningarna har ett tydligt barnperspektiv som stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet.

Faderskap, föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet, enligt lag, fastställas. Bekräftelsen kan upprättas innan barnets födelse.

För barn födda från och med 1 januari 2022 gäller ny lagstiftning som innebär att föräldrar kan bekräfta faderskap och föräldraskap digitalt:

Syftet med att fastställa faderskapet eller föräldraskapet är att tillförsäkra barn sitt ursprung, försörjning och arv, samt rätten till båda föräldrarna.

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det behöver utredas mer vem som kan vara barnets far, kan en rättsgenetisk undersökning begäras, något som då bekostas av socialnämnden.

I samband med besöket hos familjerätten kan föräldrarna anmäla om de önskar gemensam vårdnad om barnet.

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening.

Från och med 1 januari 2022 gäller ny lagstiftning om föräldraskap vid samkönade relationer.


Vårdnadshavare

Om föräldrar är gifta med varandra när barnet föds får de automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna inte är gifta, får mamman automatiskt ensam vårdnad. Föräldrarna kan anmäla att de vill ha gemensam vårdnad i samband med att faderskapet, eller föräldraskapet för en kvinna, fastställs hos socialnämnden. För barn födda från och med 1 januari 2022 kan detta göras digitalt.

Föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad senare, men då direkt till Skatteverket. För att det ska vara möjligt får inget tidigare beslut ha fattats om vårdnaden och barnet måste vara folkbokfört i Sverige.

Vårdnad som anmäls i samband med fastställande av faderskap, föräldraskap eller direkt till Skatteverket gäller från den dag Skatteverket registrerar uppgiften.

Om föräldrar separerar och har gemensam vårdnad, betyder det inte att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Att ha vårdnaden innebär ett juridiskt ansvar och betyder inte detsamma som att vårda, det vill säga sköta om barnet.

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och en förälder avlider, blir den andre automatiskt ensam vårdnadshavare. Skulle den avlidne föräldern vara ensam vårdnadshavare, ska tingsrätten på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden, anförtro vårdnaden åt den andre föräldern. Eller om det är lämpligare, till en särskild förordnad vårdnadshavare.

Adoption

Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, som till exempel arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få socialnämndens medgivande att adoptera måste man ha gått en föräldrautbildning.

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen socialnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av dem som vill adoptera.

Om du/ni får medgivande så gäller det i tre år. Därefter behövs ett nytt om du/ni ännu inte fått barn. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

När det gäller den föräldrautbildning som man kan gå innan det är dags för en medgivandeutredning kan man diskutera med familjerättssekreterarna vilken utbildning som kan vara lämplig att gå.

Om man önskar adoptera en närståendes barn, till exempel sin makas, makes eller registrerade partners barn så ska man vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden. Därpå utreds man av Familjerättsenheten.

Vill du veta mer om adoptioner är du välkommen att ta kontakt med vår familjerättssekreterare.


Logga Perstorps Kommun


Kontakt:

Familjerätten i Perstorp
Telefon: 0435-391 28, Adress: Stockholmsvägen 40, 284 32, Perstorp

För mer information, kontakta kommunens kundtjänst:
Telefon:
0435 - 390 00 eller e-post: kommunhuset(at)perstorp.se


Senast uppdaterad: