Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Aktuella detaljplaner

Fyll i beskrivning av bilden

Granskning av detaljplan för Enen 17 m.fl., Perstorps kommun
Kommunstyrelsens au i Perstorp har gett Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan. Perstorps kommun är ägare till de berörda fastigheterna Enen 8, 16, 17,18 och 19.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att ge möjlighet för byggande av högre bostadsbebyggelse upp till tre till fem våningar då detaljplanen endast tillåter tvåvånings bostadsbebyggelse. Vidare avser detaljplaneförslaget medge en bredare markanvändning som även rymmer kontor, handel, vård och centrumverksamhet.
Detaljplanen bedöms kunna hanteras med s.k. standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) då förslaget inte bedöms medförande betydande miljöpåverkan samt anses vara förenligt med översiktsplanen.


Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-19, § 5 att sända planförslaget upprättad 2017-01-05 på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL).

Eventuella synpunkter skulle ha inkommit till 2017-03-01 till Byggnadskontoret, Perstorps kommun. Planförslaget har nu bearbetats. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Byggnadsnämnden beslutade 2017-05-24 sända planförslaget upprättat 2017-01-05 och rev. 2017-05-15 på granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL), 5 Kap. 18 §. Granskningstiden pågår från 2017-06-02 t.o.m. 2017-06-19. Ev. synpunkter ska vara skriftliga och ha ska ha inkommit senast under granskningstiden 2017-06-19, annars kan rätten att i ett senare skede överklaga detaljplanen gå förlorad. Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden, Perstorps kommun, 284 85 Perstorp alt. bn@perstorp.se. Planförslaget fanns också tillgängligt på kommunens hemsida www.perstorp.se samt i kommunhusets foajé. Ev. frågor besvaras av undertecknad på tel. 0435-391 79.

 

Handlingar hittar du nedan:

UtskickgranskningEnen Word, 95 kB.

Samrådsredogörelse Word, 15.9 kB.

Riskbedömning Pdf, 902.3 kB.

Remisslista Word, 34 kB.

Plankarta Pdf, 7.9 MB.

Plan- och genomförandebeskrivning Word, 8.2 MB.

Illustrationsplan Pdf, 94.3 kB.

Bullerutredning Pdf, 323.8 kB.

 

Senast uppdaterad: